چه زمانی کار املاک را کنار بگذاریم؟!

 

همه ما قبل از اینکه یک مشاور املاک باشیم، دارای فردیتی مستقل و هویتی مشخص هستیم با نام “انسان”

این یعنی برای هر کنش و پیشامدی به صورت مشخص نظر و واکنش داریم که مجموع این کنش و واکنشها برای هر یک از ما پدیده ای که زندگی نام دارد را شکل می دهد.

به عنوان یک مشاور هر زمان که احساس کردید اصول خود را زیر پا گذاشته اید یا سودتان در گرو ضرر مردم بوده…

دقیقا زمانی است که باید کار املاک را کنار بگذارید و بروید درست زندگی کردن را یاد بگیرید…

چون شما فقط یک مشاور هستید، دیگر انسان نیستید!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی