چگونه به خریدار بازدید بدهیم! (بخش سوم)

 

در طول مسیر ساکت نباشید

برای رسیدن به فایل مورد نظر، مسیری را باید به همراه مشتری طی کنید که این زمان برای یک مشاور حرفه ای فرصت بسیار خوبی است که جاذبه ها و امکانات مثبت و زیرساختی منطقه موردنظر را برای مشتری توضیح دهد.

البته که پرحرفی زیاد هم حوصله مشتری را سرمی برد، هر مشاوری خود بنا به موقعیت و مشتری می تواند بین پرحرفی و توضیح منطقی و مناسب تفکیک قائل شود.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی