چگونه به خریدار بازدید بدهیم! (بخش چهارم)

 

مشتری ملک را از دریچه ذهن شما ببیند!

یک مشاور حرفه ای در زمان بازدید از ملک هرگز ساکت در یک گوشه نمی ایستد. شما لیدر و راهنمای خریدارتان هستید و با توضیحات و زبان بدن تان، ملک را آنطور که شما می خواهید بازدید کرده و پس از بازدید از ملک تصویری که در ذهن او حک شده، همان تصورات ذهن شماست که برایش پررنگ کرده اید.

 

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی