متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی)

متوسطه عمومی نور هدایت از جمله دبیرستان های دولتی پسرانه منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران و در شهرک پیکان شهر واقع شده است.

نشانی دبیرستان پسرانه نورهدایت:

منطقه 22، کیلومتر 14 آزادراه تهران – کرج، شهرک پیکان شهر

شماره تماس:

021-44197100