فنی حرفه ای

فنی حرفه ای ایران تکنیک یکی از هنرستان های غیردولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است.

نشانی هنرستان فنی حرفه ای ایران تکنیک:

منطقه 22، شهرک گلستان، بلوار امیرکبیر، خیابان گلفام، نبش بنفشه 4

شماره تماس:

021-44727770