بازار تهاتر و معاوضه چیست و چگونه می تواند به ما کمک کند؟

هر وضعیتی از بازار معادلات و مطالبات خود را دارد. همانطور که می دانید یک مشاور املاک نمی تواند در همه بازارها یکسان و به یک شیوه کار کند.

علاوه بر اینکه در وضعیت رکود بازار که خریدارها به سختی قدرت انتخاب و تصمیم دارند، می بایست به صورت خریدارمحور کار کرد و برای خریدارهای اندکی که تماس می گیرند یا مراجعه می کنند، به دنبال فایل مناسب با پایین ترین قیمت باشید، می توانید به سیاست های کاری بیشتری فکر کنید.

یکی از این سیاست ها می تواند پیشنهاد معاوضه و تهاتر به طرفین باشد. به این ترتیب مشتری های خود را یک قدم به انجام قرارداد نزدیک کرده اید.

لازمه این کار انجام محاسبات و آنالیز پیشنهاد طرف مقابل برای مشتری تان است. در انجام این محاسبات آنچه باید در نظر بگیرید سود و منافع طرفین است.

بازار تهاتر و معاوضه می تواند یکی از بهترین سیاست های یک مشاور در این روزها باشد. در زمان رکود بازار وقتی که نقدینگی در بازار کاهش می یابد و خریدارها و سرمایه گذارها به سختی پشت میز قرارداد می نشینند، می توانید با ترغیب آنها به تهاتر و معاوضه کار خود را پیش ببرید.

بیشتر خریدارها در زمان رکود بازار، خرید خود را منوط به فروش ملکی که دارند می کنند و یک مشاور حرفه ای در این بازار آن مشتری را از دست نمی دهد. می تواند با ترغیب مشتری ها به معاوضه و یا تهاتر با سازندگان، معاملات خوبی را رقم بزند.

البته که این مدل کار انرژی و تمرکز بیشتری از مشاور می گیرد اما همیشه نتیجه بخش خواهد بود و اغلب نتیجه شیرینی در پی خواهد داشت.

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی